Verslagen

Notulen ALV Reumapatientenvereniging Heerlen e.o - 16 maart 2018

Locatie: Gemeenschapshuis Heksenberg te Heerlen
Aanvang: 19.00 uur
Aantal leden incl. bestuursleden: 50

  1. Opening

Voorzitter heet iedereen welkom. Hij is verheugd om te constateren dat leden de moeite hebben genomen om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn, ondanks het slechte weer. Vraagt vervolgens één minuut stilte voor degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Mededelingen

Punt aan de agenda toevoegen, aftreden van een tweetal bestuursleden.
M.b.t. de zomer reis, er zijn nog 2 tweepersoonkamers beschikbaar. Men kan zich aanmelden via Inge Coenen.

3. Notulen ALV 16 maart 2018 (ter inzage)

De notulen liggen ter inzage op de tafels. Men wordt in de gelegenheid gesteld om dit door te lezen. De voorzitter vraagt om eventuele vragen te noteren voor de rondvraag. Tevens wordt verwezen naar de overige stukken die op de tafel ter inzage liggen. Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld. Vragen naar aanleiding van de notulen kunnen gesteld worden na de pauze.

4. Jaarverslag 2018 (ter inzage)

Het betreft een overzicht van de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar, waarin de opkomst en hoe de leden het ervaren hebben, worden meegenomen. Na een activiteit wordt een impressie d.m.v. foto’s op de Facebook pagina geplaatst alsook op onze website www.rpvheerlen.nl.  

5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2018  

Evenals in het jaar 2017 verloopt de inning van de contributie niet geheel vlekkeloos. Dit betreft zowel de automatische incasso als de betalingen via de acceptgirokaarten. Dit heeft verschillende oorzaken zoals o.a. wijziging van het rekeningnummer, adreswijziging alsook door overlijden. Ook het niet-tijdig afmelden als lid c.q. het niet tijdig betalen van de contributie blijft een probleem.
Uit het financieel overzicht blijkt dat er dit jaar een klein overschot is en mogen we vaststellen dat de financiële situatie van de RPV stabiel is.
Dit is onder meer een gevolg van het heffen van entree bij enkele activiteiten en het drukken van de kosten daar waar mogelijk.
Het was een duur jaar voor de vereniging. Met name de Bloesem /Dagtocht, de bussen waren niet vol, waardoor een groot deel van de kosten voor rekening van de vereniging kwam. Om dit voor een volgende tocht te voorkomen, is besloten dat ook niet leden welkom zijn. Verder zal in de toekomst rekening moeten worden gehouden met de daling van het aantal leden. Per 31 december 2017 was het aantal leden nog maar 380. Dit houdt automatisch in dat we ook minder subsidie van het Reumafonds krijgen, ook al omdat het Reumafonds alleen nog maar uitsluitend kosten vergoedt die reuma gerelateerd zijn.
De consumptieprijs is met 10 eurocent verhoogd naar € 1,60.
Het goede nieuws is dat een verhoging van de contributie vooralsnog niet nodig is.

5a. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 (ter inzage)

Is ter inzage op de tafels neergelegd, leden die vragen hebben kunnen zich wenden tot de bestuursleden bij de bestuurstafel.

5b. Kascontrolecommissie, de heer Ramakers en Philipsen

Namens de kascontrole commissie leest de heer Ramakers onderstaande verklaring voor:

Op 23 februari 2018, hebben ondergetekenden, de heer Philipsen en Ramakers, leden van de kascontrolecommissie, op het adres van de penningmeester, Burg. Boschstraat 24 te Schinveld, de financiële bescheiden van de vereniging over het kalenderjaar 2018 steekproefsgewijze gecontroleerd.
Hierbij werden geen noemenswaardige verschillen geconstateerd.
Wij verzoeken de algemene ledenvergadering, de penningmeester mevrouw Stübner, décharge te verlenen voor de verwerkte financiële gegeven en het gevoerde financiële beleid in het jaar 2018.

6. Mededelingen

Fieny Rijvers treedt af, zij stelt zich niet meer herkiesbaar. Ze is lang het boegbeeld van de vereniging geweest, ze heeft zich geruime tijd ingezet als bestuurslid in diverse functies, het voorzitterschap en later als vice voorzitter.
Christina Piepers is vorig jaar toegetreden als aspirant bestuurslid, na een jaar meegedraaid te hebben, is zij tot de conclusie gekomen dat het niet hetgeen was dat zij verwacht had. Zij heeft daarom ook besloten om haar deelname als bestuurslid te beëindigen. Voor hun bijdrage spreken wij onze dank uit.

        PAUZE

7. Huldiging jubilarissen 25 jaar

Mevrouw Krasenberg, mevrouw Krimpman en de heer van Vliet ontvangen  een beeldje als dank voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap
Mevrouw Misere was niet in de gelegenheid om de jaarvergadering bij te wonen.

Huldiging jubilarissen 10 jaar

Mevrouw Brantjes, Kessen, Raats, Rijvers, werden gehuldigd vanwege hun 10 jarige lidmaatschap. Mevrouw Keijzer, Laumen, Smith, Soomers en de heer Wiertz waren niet aanwezig om de felicitaties in ontvangst te nemen.

8. Rondvraag

Eén vraag m.b.t. het zwemmen in de Bende, er worden 2 baden gehuurd, waarvan in 1 bad slechts 3-4 leden gebruik van maken. De vraag is of dit efficiënt is en of hierop bespaard kan worden.
Antwoord bestuur: Aangezien uit de financiën blijkt dat er bezuinigd dient te worden waar dit mogelijk is, zal dit nader onderzocht worden en wellicht de consequentie hebben dat 1 bad wordt opgeheven.

Hilde Severins idee –> Iedereen heeft wel voorwerpen of cadeaus thuis liggen die niet gebruikt worden. Deze spullen kunnen worden verzameld en in de vorm van een veiling of marktverkoop onze leden aan te bieden. De opbrengst is volledig voor de vereniging.

Vraag over de duur van de les, is nu 30 minuten, kan dit uitgebreid worden naar 45 minuten?
Piet antwoord: 30 minuten oefeningen is vrij pittig. Overige leden beamen dit. Daarnaast heeft men nog de gelegenheid om na de les, 30 minuten vrij te zwemmen.

9. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en inbreng.
Ter vermaak en ontspanning introduceert hij eenmansorkest INTERMEZZO. En wenst iedereen nog een plezierige voortzetting van de avond