Reuma Patiënten Vereniging Heerlen

en omstreken

VerslagenNotulen algemene ledenvergadering van de Reumapatientenvereniging Heerlen e.o.

gehouden op donderdag 19 maart 2015, om 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Heksenberg, gelegen te Heerlen, Hei Grindelweg 84.

Aanwezige leden: 61 leden
Afgemelde leden: 15 leden


 1. Opening
  Loek opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  Geeft aan dat het ons als bestuur goed doet dat er zoveel belangstelling is. Hij richt een speciaal dankwoord aan de ereleden en de jubilarissen. Voor degenen die ons gedurende het jaar zijn ontvallen vragen we een minuut stilte.
  Tevens doet hij het verzoek om de pasjes van het taxivervoer in te leveren, zodat hij het vervoer voor de terugreis in de pauze kan regelen.
 2. Mededelingen
  Loek geeft het woord aan de secretaris van de vereniging, John Paas.
  John geeft aan dat we dit jaar een groot aantal jubilarissen in ons midden hebben. Onder andere vanwege gezondheidsklachten heeft een aantal zich af moeten melden. ( drie 25-jarige jubilarissen en negen 10-jarige jubilarissen). De attentie zal hen in een persoonlijk huisbezoek worden overhandigd. Verder meldt John dat de OPEN DAG bij activiteitencentrum SGL in Nuth, plaats vindt op 28 maart. Hij licht toe dat SGL het drukwerk van de vereniging verzorgd.
  Over de website vermeldt hij dat er aan gewerkt wordt, vanwege de verouderde versie, is het niet meer mogelijk om er mee te werken. De publicatie van het jaarverslag 2014 alsook de notulen van de jaarvergadering, zijn hier dan ook niet terug te vinden. Het is mede om deze reden dat de papieren versie ter inzage liggen op de tafel bij binnenkomst.
  Voorts wordt gemeld dat er zijn nog plekken vrij zijn voor de vakantiereis alsook voor de bloesemtocht. Men kan zich nog aanmelden bij Inge Coenen resp. Phiel Stűbner.
 3. Notulen jaarvergadering 2014
  De aanwezigen zijn in de gelegenheid geweest om kennis te nemen van de notulen. De notulen zijn zonder aan- of opmerkingen vastgesteld.
 4. Jaarverslag 2014
  Ook de papieren versie lag ter inzage op de tafel bij binnenkomst. Van alle georganiseerde activiteiten is een korte verslaglegging opgesteld. Vragen vanuit de leden zijn genoteerd op het vragenformulier, en zijn na de pauze behandeld.
 5. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
  Van de financiële afrekening over het jaar 2014, alsmede de eindbalans per 31 december 2014 en de begroting over het jaar 2014, is de aanwezigen de mogelijkheid geboden om deze bij binnenkomst in te lezen. Eventuele vragen zijn via het vragenformulier te stellen, en zullen na de pauze worden behandeld.

  De penningmeester, Phiel Stübner, leest de het financieel jaarverslag voor.
  Het jaar 2014 was voor mij als (nieuwe) penningmeester even wennen. Er komt heel wat op je af. In verband met aanpassingen van de automatische incasso moest er heel wat werk verzet worden om dit in goede banen te leiden. Achteraf was er toch nog een beetje misgegaan. Dit had alleen tot gevolg dat de contributies iets eerder werden geïnd.
  Er worden al berichten opgevangen dat de acceptgirokaarten binnen niet al te lange tijd (2016) zullen worden afgeschaft. Dit houdt in dat alle contributiebetalingen automatisch moeten worden geïncasseerd. We zullen ons daaraan moeten aanpassen.
  Dit jaar was een druk jaar mede als gevolg van het 35-jarig jubileumjaar. Mede door de financiële ondersteuning door het Reumafonds voor de diverse projecten waaraan een meerwaarde toe te kennen is als ook de lump-sum van € 10.00 per lid. Ook door de toekenning van een tegemoetkoming in de drukkosten en de porti van het periodiek van de vereniging, zijn de uitgaven voor een deel al verminderd.
  Er werden diverse activiteiten georganiseerd welke een ontspanningskarakter hadden, waardoor het lotgenotencontact werd verhoogd. Deze werden ook redelijk goed bezocht, waardoor de kosten hiervan ook verantwoord waren.
  Maar een belangrijk doel van de vereniging is aan de leden met reumatische aandoeningen de pijnen enigszins te verlichten middels bewegingen in warm water onder deskundige leiding (fysiotherapeuten) en fitness-training. Nader beoordeeld zal moeten worden of de gemaakte kosten in reëel verband staan tot de kosten en de daarvoor ontvangen projectsubsidie (passend bedrag aan subsidie).
  Er is een geringe daling in het aantal leden. De nieuwe leden vullen de leden die opzeggen/afvallen om welke redenen dan ook, weer enigszins aan. De daling van het aantal leden heeft invloed op de diverse activiteiten. Daarnaast blijven veel leden niet op tijd betalen. Ook komt het geregeld voor dat leden verhuisd zijn of overleden, zonder dat wij dat te weten komen. Dit bezorgt een hoop extra werk, hetwelk voorkomen kan worden. Ik hoop dat met medewerking van de vrijwilligers en leden de werkzaamheden enigszins verlicht kunnen worden.
  In 2014 hebben enkele prijsaanpassingen plaatsgevonden, zoals de verhoging van de consumptieprijzen naar € 1.35 en de kosten van deelname aan de bewegingsactiviteiten naar € 3.00 per keer. Ook bij enkele activiteiten zullen we een kleine vergoeding moeten vragen om de kosten hiervan niet te hoog te laten oplopen.
 6. a. Kascontrolecommissie
  Mevr. Moonen en dhr. Leenders komen naar voren om hun bevindingen toe te lichten.
  Dhr. Leenders geeft aan dat de kascontrole aan het thuisadres van de penningmeester heeft plaatsgevonden. Zij hebben geen oneffenheden in de boeken vastgesteld. De commissie geeft dan ook zijn akkoord.
 7. b. Benoeming kascommissieleden
  Dhr. Leenders treedt af en mevr. Severins meldt zich aan. Voor het jaar 2015 bestaat de kascommissie uit Mevr. Moonen en mevr. Severins.
 8. Bestuursverkiezing
  De aspirant bestuurssecretaris, Astrid Voncken-Amade, wordt formeel als bestuurslid vast gesteld vanwege het aftreden van de huidige bestuurssecretaris John Paas. Loek richt een speciaal dankwoord aan John. Hij heeft veel werk verricht voor de vereniging, met name het binnen halen van subsidies. In het afgelopen jaar heeft hij veel kennis overgedragen. Als bestuur zijn we tot het besef gekomen dat er veel in zijn hoofd zit, wat voor hem vanzelfsprekend is. Als dank wordt hem een cadeau overhandigd, tevens wordt zijn echtgenote Jo bedankt.
  John neemt het woord en bedankt iedereen voor de fijne en plezierige samenwerking. Geeft aan dat hij beschikbaar zal blijven als ‘back up’ en ook (mede) verantwoordelijk zal blijven voor het beheer van het ledenbestand.
 9. Huldiging leden die 25 jaar lid zijn
  Mevr. Ariaansen en mevrouw Goossens worden gehuldigd en ontvangen uit handen van de voorzitter een beeldje. Hij bedankt hen voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap.
 10. Huldiging leden die 10 jaar lid zijn
  Dhr. Bindels, mevr. Debeije, mevr. Heuschen, mevr. Jager, mevr. Kleikers, mevr. Langen, mevr. Van Mameren, dhr. Solkema, ontvangen allen een VVV bon. De voorzitter feliciteert hen en spreekt een woord van dank uit voor hun jarenlange lidmaatschap.
  Er wordt vervolgens gevraagd of wij een lid vergeten zijn te benoemen. Hierop meldt zich één lid. Hiervan wordt aangegeven dit te zullen nakijken in de administratie. Om vervolgens de medewerker alsnog te huldigen.
 11. Bedanken vrijwilligers Zij ontvangen allemaal een kleine attentie in de vorm van een VVV kadobon.
  Loek roept ze één voor één naar voren en bedankt hen persoonlijk. Een speciaal dankwoord is voor dhr. en mevr Wundering, bij ons allen bekend als Thea en Hans. Loek bedankt hen namens alle aanwezigen voor de goede zorgen gedurende het hele jaar door bij alle activiteiten.
  Thea en Hans geven aan dat zij het graag doen, vrijwilligerswerk is door de jaren heen onderdeel van hun leven geworden. Thea maakt van de gelegenheid gebruik door aan te geven dat er nog plaatsen zijn bij een georganiseerd uitstapje van 12 mei naar de briefabriek voor 5,50 euro per persoon.
 12. Rondvraag
  Dhr. Raets => weinig toezicht bij locatie Mesters. Antwoord => Het heeft onze aandacht en is in behandeling. Gezocht wordt naar een andere locatie met deskundige begeleiding.
  Mevr. Van Mameren => Waarom wordt er niet meer toenadering gezocht tussen ouderen en jongeren. Antwoord => Het afgelopen jaar is hier onderzoek naar gedaan. De conclusie is dat de jongeren informatie op andere bronnen haalt, bijv. social media, digitale forums etc. De georganiseerde activiteiten sluiten niet aan bij de behoefte van de jongeren.
  Uiteraard zijn ideeën om de aansluiting met jongeren met reuma te bevorderen altijd welkom.
 13. Sluiting
  Loek bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen een behouden reis naar huis.

Goedgekeurd en getekend in de vergadering van 17 maart 2016.


- De voorzitter

Loek Voncken

- De bestuurssecretaris

Astrid Voncken-Amade
Jaarverslag 2015 Reuma Patiënten Vereniging Heerlen e.o.


Algemeen

Het jaar 2015 heeft, naast weer veel activiteiten, ook allerlei veranderingen gebracht op meerdere vlakken.

Om te beginnen hebben er in het bestuur enkele wijzigingen plaatsgevonden. Zo is secretaris John Paas afgetreden en heeft zich om gezondheidsredenen niet meer verkiesbaar gesteld. Hij wordt opgevolgd door mevrouw Astrid Voncken-Amade.

Tijdens de Jaarvergadering in maart 2015 is formeel afscheid genomen van de heer Paas en werd hij in het zonnetje gezet vanwege zijn enorme inzet en verdiensten voor de vereniging. Naast de bestuursleden zijn ook andere vrijwilligers actief voor de vereniging en ondersteunen zij op diverse manieren bij onze activiteiten. Het bestuur waardeert dit zeer, want deze hulp zorgt er mede voor dat wij alle activiteiten allemaal zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.

De activiteiten werden ook in 2015 weer prima bezocht en is voor het bestuur derhalve een mooie stimulans om te blijven zoeken naar een zo interessant mogelijk programma dat bij iedereen in de smaak vallen.
Gezien de goede opkomst, telkens weer, mogen we stellen dat dit tot nu toe prima lukt. Om dit zo te houden probeert het bestuur regelmatig te peilen waar de interesses liggen voor onze leden. Wij doen dit vooral door met de leden, of een afvaardiging daarvan, in gesprek te gaan en te brainstormen over dit onderwerp.

In de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt, naast alle lopende zaken, uitvoerig besproken. Ook is een afvaardiging van de RPV aanwezig geweest bij de Besturendag van het Reumafonds, waar iedereen wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen en waar de mogelijkheid bestaat om zaken te bespreken met collega bestuurders van andere Reuma patiënten verenigingen. Dit is geen overbodige luxe, want de regelgeving vanuit de overheid verandert ingrijpend en maakt dat ook wij als vereniging daarmee geconfronteerd worden.
We moeten steeds meer verantwoording afleggen, wat op zich geen probleem en alleen maar goed is, maar gevolg is ook dat subsidies minder worden. Dit vraagt steeds meer tijd, aandacht maar ook creativiteit om de eindjes financieel goed aan elkaar te kunnen knopen.

Op dat gebied hebben we wel wat zaken in 2015 al moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door bij sommige activiteiten een kleine entreeprijs te heffen en de consumptieprijs te verhogen bij de activiteiten in het Gemeenschapshuis. Dit hebben we met onze leden besproken en gemerkt dat hier veel begrip voor was.

In 2015 hebben we ook weer deelgenomen aan het jaarlijks onderzoek van Health University Maastricht. Eerdere jaren was dit zeer positief en hadden we veel goede en bruikbare tips mogen ontvangen naar aanleiding van dit onderzoek. Helaas kunnen we dat niet zeggen van de groep die dit in 2015 heeft gedaan. Organisatorisch is er bij dit onderzoek toch een en ander niet goed verlopen. Desalniettemin zien wij de meerwaarde van een dergelijk onderzoek voor ons en zullen wij in 2016 toch weer meedoen.

In november hebben wij met een stand ook weer deelgenomen aan de dag van de chronisch zieken in het AZM in Maastricht. Deze dag was prima georganiseerd en werd goed bezocht. Echter omdat het niet specifiek over reuma ging maar over chronisch zieken in de breedste zin van het woord, merkten wij dat er daarom minder mensen naar onze stand kwamen. Toch hebben we voldoende informatie kunnen geven aan geïnteresseerden die onze stand kwamen bezoeken en weer nieuwe contacten aan kunnen boren die iets kunnen betekenen voor onze vereniging.

Gedurende het jaar worden wij op verschillende manieren op de hoogte gehouden allerlei ontwikkelingen. Dit gebeurt natuurlijk door het Reumafonds, maar ook door Ieder(in) en Huis van de Zorg die regelmatig informatie bijeenkomsten organiseren. Deze informatie wordt door ons gepubliceerd in ons blad dat elk kwartaal verschijnt en zal vanaf begin 2016 ook uitgebreider op onze vernieuwde website worden geplaatst.

Activiteiten 2015

Standaard vindt elke week onder deskundige leiding hydrotherapie plaats. Op maandag in Zwembad In de Bende te Landgraaf en elke donderdag in zwembad Otterveurdt te Hoensbroek. Deze activiteiten worden zeer goed bezocht.

Eén keer in de twee weken vindt in het Gringeltje onder begeleiding een “creatief” bijeenkomst plaats. Op deze middagen worden allerlei leuke “hebbedingetjes” in elkaar gezet door de groep. Naast deze activiteit is bij deze bijeenkomsten ook het sociaal aspect een niet te onderschatten factor. Dat geldt overigens voor al onze activiteiten.

Er is naast alle leuke en gezellige dingen ook veel aandacht voor elkaar en wordt lief en leed ook echt gedeeld op deze middagen en avonden.

Conclusie

Het jaar 2015 was weer een druk jaar met veel activiteiten en veranderingen. Dankzij de inzet van bestuur en vrijwilligers is weer veel moois gerealiseerd dit jaar.

Als bestuur kijken wij tevreden terug op 2015 maar beseffen tegelijkertijd, kijkend naar de toekomst, dat steeds meer van ons gevraagd wordt om dit elk jaar weer waar te maken. Wij hopen in elk geval dat de leden vinden dat wij aan onze doelstellingen hebben voldaan, namelijk de mogelijkheid bieden om te bewegen, informatie geven maar ook ontspanning bieden.

Graag horen wij de reactie van onze leden tijdens onze jaarvergadering van 17 maart 2016.


- De voorzitter

Loek Voncken