De nieuwe wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

De nieuwe wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Sinds 25 mei is deze nieuwe wet van kracht. De wet is ter vervanging van de Wet op bescherming persoonsgegevens (privacywet) en volgt de Europese wetgeving.

De RPV Heerlen e.o. gaat zorgvuldig om met uw gegevens, niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.

Wij beschikken uitsluitend over gegevens van onze leden die nodig zijn voor de ledenadministratie, de verzending van het ledenblad, het innen van de contributie en de deelnemers administratie van de hydrotherapie. Deze ledenlijst wordt beheerd door een door de vereniging geautoriseerde persoon in de naam van de heer Paas en mevrouw P. Stubner uit hoofde van haar functie als penningmeester. Verder beschikken alle bestuursleden over de ledenlijst. Deze ledenlijst is uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet verstrekt aan derden. De lijst opgemaakt in een excel document en is beveiligd met een wachtwoord. Verder beschikt de vereniging over een Facebookpagina en een website, op de Facebookpagina en de website van de vereniging worden foto’s zonder namen gepubliceerd en worden uitsluitend gebruikt om een beeld van een activiteit weer te geven. Leden die het niet wenselijk vinden om foto’s van een activiteit waarop zij in beeld zijn geplaatst worden, worden verzocht om dit per mail kenbaar te maken via mailadres info@rpvheerlen.nl. Ook wanneer u vragen heeft over de nieuwe wetgeving dan horen we dit graag van u via de mail.